24 czerwca 2021

Gratulacje dla laureatek

Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o zasięgu międzynarodowym “Nie Tylko Bazyliszek. Współczesne interpretacje legend warszawskich w miniaturze”, zorganizowanym przez Muzeum Domków dla Lalek …

KALIGRAM

Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KALIGRAM, organizowanym przez Polsko-Francuską Niepubliczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum „La Fontaine” w Wilanowie  pod patronatem Kuratorium Oświaty w Warszawie. …

Świetlik 2018

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my uczest­ni­kom Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Nauk Przy­rod­ni­czych „Świe­tlik”. W te­go­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział 76 uczniów z na­szej szko­ły. Na­gro­dę głów­ną otrzy­mał Adam Ja­siń­ski z kla­sy 7a.