Konkursy

Świetlik 2018

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my uczest­ni­kom Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Nauk Przy­rod­ni­czych „Świe­tlik”. W te­go­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział 76 uczniów […]