17 kwietnia 2021

Zasady i kalendarz rekrutacji

Wewnątrzszkolne zasady przyjmowania kandydatów do klasy 1
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO
w Warszawie

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka – kandydata na ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie (dalej: “Szkoła”) składają w sekretariacie Szkoły wypełnioną Kartę Kandydata (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.pl) oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł, która uiszczana jest na rachunek bankowy Szkoły wskazany na stronie internetowej szkoły www.ssp10.pl i pokrywa koszt rekrutacji na dany rok szkolny. Podpisując uzupełnioną Kartę Kandydata Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka akceptują Zasady rekrutacji.
 2. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w terminie [podanym w kalendarzu] uniemożliwia udział dziecka w rekrutacji do Szkoły.
 3. W wyznaczonym przez Szkołę terminie odbywa się spotkanie informacyjne dla Rodziców. Informacja o dacie spotkania informacyjnego dla Rodziców publikowana jest na stronie internetowej Szkoły ssp10.pl.
 4. Szkoła może przeprowadzać spotkania indywidualne z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Po spotkaniu informacyjnym dla Rodziców, w wyznaczonym terminie przeprowadzane są spotkania rekrutacyjne dla dzieci. O dacie i godzinie spotkania rekrutacyjnego dla dzieci Rodzice informowani są telefonicznie na numery telefonów wskazane w Karcie Kandydata.
 6. Spotkanie rekrutacyjne dla dzieci przygotowywane jest przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły i składa się z następujących części:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne w sali lekcyjnej,
 • zajęcia z pedagogiem/psychologiem szkolnym.

Dzieci będą spotykać się w grupach 5-osobowych.
Spotkanie rekrutacyjne będzie przebiegać wg zaleceń epidemiologicznych MEN i GIS.

Podczas spotkania rekrutacyjnego dla dzieci członkowie Komisji Rekrutacyjnej obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególnie zwracają uwagę na dojrzałość społeczną dzieci, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami, obserwacji podlegają umiejętności i zachowania dzieci takie jak:

 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • przygotowanie do nauki matematyki,
 • sprawność manualna,
 • stopnień samodzielności i zaradności,
 • wyrażanie swoich potrzeb i komunikacja z otoczeniem,
 • zachowanie w sytuacji problemowej,
 • funkcjonowanie w grupie podczas zabaw i sytuacji zadaniowych.
 1. Po spotkaniach rekrutacyjnych dla dzieci Komisja Rekrutacyjna przedstawia Dyrektorowi Szkoły listę kandydatów do przyjęcia do klasy pierwszej wraz z listą rezerwową.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje o warunkowym przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej pod warunkiem podpisania Umowy o warunkach odpłatności za kształcenie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO (dalej: “Umowa”) i wpłacenia jednorazowego wpisowego, określonego w Umowie.
 3. Lista przyjętych dzieci (nadane kody) wywieszana jest na tablicy informacyjnej obok Sekretariatu Szkoły. W dniu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły, Rodzice proszeni są o zgłoszenie się do Sekretariatu Szkoły i odebranie Umowy.
 4. Rodzice przyjętych do Szkoły dzieci zobowiązani są w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników rekrutacji (szczegółowa data w terminarzu), do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły podpisanej przez nich Umowy w dwóch egzemplarzach oraz do dokonania wpłaty wpisowego. Umowa sporządzona jest na wzorcu i jej treść nie podlega negocjacjom.
 5. Przyjęcie dziecka do grona uczniów Szkoły następuje po dostarczeniu podpisanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka Umowy i odnotowaniu wpływu wpisowego. Brak wniesienia na rachunek bankowy szkoły wpisowego lub brak dostarczenia do Sekretariatu Szkoły podpisanej przez Rodziców Umowy we wskazanym powyżej terminie traktowany będzie jako rezygnacja z nauki dziecka w Szkole.
 6. W przypadku rezygnacji z miejsca w szkole (w przypadku nie dostarczenia podpisanej przez Rodziców Umowy lub braku wpłaty wpisowego) przyjęty uczeń zostaje skreślony z listy przyjętych i na jego miejsce zostaje wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej. O zaistnieniu powyższej sytuacji Szkoła informuje Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka telefonicznie na numery telefonów wskazane w Karcie Kandydata.
 7. Wobec dziecka przyjętego z listy rezerwowej odpowiednie zastosowanie mają punkty 11-13 Zasad rekrutacji, z zastrzeżeniem, że termin tygodniowy na podpisanie przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka Umowy i wpłatę wpisowego liczony jest od dnia przekazania Rodzicom/Opiekunom prawnym informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły.
 8. W czasie prowadzonej rekrutacji, a także po jej zakończeniu, Szkoła nie udziela informacji zwrotnych dotyczących przebiegu spotkań rekrutacyjnych, wyników osiągniętych w czasie rekrutacji i nie udostępnia też prac dzieci do wglądu. Komisja Rekrutacyjna ani Szkoła nie ma obowiązku sporządzania uzasadnień swych decyzji.
 9. Podpisane przez Dyrektora i Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 STO Szkoły Umowy dostępne są w Sekretariacie Szkoły lub dostarczane są Rodzicom/Opiekunom prawnym dzieci w terminie do 15 września roku, w którym odbyła się rekrutacja.

Kalendarz rekrutacyjny

 • 20.01.2021 (środa) spotkanie informacyjne dla Rodziców, godz. 17:30 (online MS Teams).
 • 18.01-02.02.2021 składanie kart kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł,
 • 08-12.02.2021 spotkania rekrutacyjne dla dzieci w godzinach 11:15-15:00. Szczegółowy grafik będzie dostępny od 05.02.
 • 26.02.2021 (piątek), godz. 12:00 ogłoszenie listy przyjętych w gablocie przed wejściem do szkoły. W tym dniu Rodzice przyjętych dzieci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu i pobranie Umowy o warunkach odpłatności za kształcenie,
 • do 12.03.2021 przyjęci kandydaci do klasy 1 na 2021/2022 uiszczają kwotę wpisowego

Kalendarz może ulec zmianie

Pobierz plik pdf