1 grudnia 2020

Procedury COVID-19 w naszej szkole

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie
Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Warszawie

 Podstawa regulaminu

 1. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.
 2. Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii.

Okres obowiązywania regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 do odwołania.
 2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w niniejszym regulaminie w formie aneksów w zależności od zmian w prawie, sytuacji epidemicznej oraz wskutek dokonanych obserwacji życia szkoły.

Zasady ogólne

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły powinny postępować zgodnie z zasadami działań przeciwepidemicznych wobec Covid-19 i ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 2. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, interesanci) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie mające kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Rodzic, który wysyła dziecko do szkoły w okresie epidemii, wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Osoby przebywające na terenie szkoły, które nie są uczniami lub pracownikami, zobowiązane są przez cały czas pobytu nosić maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz zachowywać dystans co najmniej 1,5 m do innych osób, a także dezynfekować ręce po wejściu do szkoły lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 5. W okresie zagrożenia epidemiologicznego aż do jego odwołania szkoła funkcjonuje od poniedziałku do piątku w stałych godzinach: 07:40 – 18:00.
 6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach: 14:00 – 18:00. Rodzice są proszeni o jak najszybsze odbieranie dziecka ze szkoły.
 7. Sekretariat szkoły będzie czynny dla interesantów w godzinach: 08:00 – 10:00,
  14:00 – 15:30.
 8. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do codziennego sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus oraz informacji na stronie internetowej szkoły w celu śledzenia wytycznych dotyczących funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.
 9. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u ucznia przebywającego na terenie szkoły drogą szybkiego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem jest aktualny numer telefonu podany w sekretariacie szkoły. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do odebrania telefonu bądź niezwłocznego oddzwonienia.
 10. W szkole zostało wydzielone pomieszczenie, w którym można odizolować osobę z objawami zakażenia.
 11. Możliwe są zmiany obowiązującego planu lekcji, o ile będzie wymagała tego sytuacja.

 II. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani jedynie przez Rodziców/Opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Dzieci powinny być odprowadzane i odbierane ze szkoły przez jedną osobę.
 3. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do innych osób wynoszącego min. 1,5 m.
 4. Rodzic nie może wchodzić na teren szkoły. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do placówki; wyjątek stanowi Rodzic/Opiekun ucznia klasy I, który może odprowadzić dziecko do szatni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, później zaś powinien niezwłocznie opuścić budynek szkoły.
 5. Przy drzwiach wejściowych dyżur będzie sprawował pracownik szkoły, który poinformuje pracownika świetlicy o przyjściu Rodzica/Opiekuna w celu odebrania dziecka.
 6. Po odprowadzeniu dziecka do szkoły należy niezwłocznie opuścić teren, nie powinno się również przychodzić po dziecko z dużym wyprzedzeniem.

 III. Zasady przebywania i przemieszczania się uczniów i pracowników szkoły na terenie placówki

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia lub dezynfekowania rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety oraz zakrywania ust i nosa podczas kichania i kaszlu.
 2. Uczniów i pracowników znajdujących się na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek/ przyłbic w przestrzeniach wspólnych (toalety, korytarze, szatnia, biblioteka, gabinet pielęgniarki, sekretariat) i zachowanie odpowiedniego dystansu. Obowiązuje również zakładanie maseczek przez uczniów i pracowników szkoły w sytuacji bezpośrednich kontaktów, zarówno podczas lekcji jak i przerw.
 3. Uczniowie klas 8 wchodzą do szkoły od strony parkingu domu parafialnego.
 4. Uczniowie, którzy na pierwszej lekcji mają wychowanie fizyczne, w miarę możliwości nie wchodzą do szkoły, ale przychodzą bezpośrednio do sali gimnastycznej tuż przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych przyborów i podręczników, którymi nie powinni wymieniać się z innymi uczniami. Wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do lekcji należy przygotować przed zajęciami.
 6. Należy ograniczyć przebywanie w szatni. W przypadku korzystania z szafek uczniowie zobowiązani są do założenia maseczek/przyłbic i zachowania dystansu 1,5 m.
 7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 8. Uczniowie nie powinni dzielić się z innymi jedzeniem i piciem.
 9. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
 10. W celu ograniczenia dużej ilości osób przy dozownikach, uczniowie powinni używać własnych płynów dezynfekujących.
 11. Uczniowie nie zmieniają sal lekcyjnych z wyjątkiem wskazanych w planie zajęć. Podczas zmiany sal uczniowie są zobowiązani do założenia maseczek/przyłbic. Nauczyciel, kończąc lekcję, przypomina im o tym obowiązku. Uczniowie od razu po zakończeniu lekcji przechodzą do nowych sal, gdzie spędzają przerwę. Nie gromadzą się na korytarzach szkolnych, nie przebywają z uczniami z innych klas.
 12. W czasie przerw drzwi do sal pozostają otwarte.
 13. Uczniowie podczas kolejnych lekcji odbywających się w tej samej sali nie zmieniają ławek.
 14. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, podczas niektórych zajęć oraz przerw, uczniowie pod nadzorem nauczyciela będą korzystać z terenu przyszkolnego zgodnie z ustalonym grafikiem.
 15. W razie niesprzyjającej pogody podczas przerw, w celu ograniczenia kontaktu, uczniowie pozostają w salach lekcyjnych.
 16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie nie zmieniają obuwia, o ile jest ono czyste i ma podeszwy niepozostawiające śladów na podłodze.
 17. W toaletach uczniowskich może przebywać tyle osób, ile jest kabin oraz umywalek.
 18. Obowiązkiem pracowników szkoły jest wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a także w czasie zajęć.

 IV. Zasady dodatkowe dotyczące funkcjonowania placówki

 1. Sprzęt i materiały wykorzystywane w szkole podczas zajęć praktycznych będą czyszczone lub dezynfekowane.
 2. Znajdujące się w sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać
  lub dezynfekować, zostaną usunięte.
 3. W sali gimnastycznej oraz w salach świetlicy używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą czyszczone i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 4. We wrześniu zostają zawieszone wszystkie zajęcia dodatkowe.
 5. Wyjścia na zajęcia zewnętrzne (wycieczki, lekcje muzealne itp.) zostają zawieszone do odwołania.
 6. Korzystanie z basenu jest zawieszone do odwołania.
 7. Zajęcia świetlicowe i biblioteka będą funkcjonowały zgodnie z oddzielnie opracowanymi regulaminami.

V. Zasady wydawania obiadów

 1. Obiady będą wydawane w jednorazowych lunch boxach.
 2. Uczniowie spożywają posiłki w salach lekcyjnych według ustalonego grafiku:
  1. klasy I-III pod opieką wskazanego nauczyciela,
  2. klasy IV- VIII pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 3. Warunki wydawania posiłków określa oddzielny regulamin.

VI. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia

 1. Uczeń, który dostrzega u siebie objawy choroby, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 2. Ucznia wykazującego objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie poprosić o założenie maseczki, a następnie powiadomić sekretariat o podejrzeniu zakażeniem. Do klasy zostanie wysłany pracownik, który odizoluje danego ucznia od społeczności szkolnej.
 3. O sytuacji zdrowotnej ucznia powiadamia jego rodziców wychowawca lub pracownik sekretariatu szkoły.
 4. Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu u dziecka zakażenia, Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.
 5. Uczeń oczekuje na transport indywidualny w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych osób na co najmniej 2m. W czasie oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostaną zdezynfekowane.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły placówka będzie stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

VII. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u pracowników

 1. Pracownicy, u których występują niepokojące objawy choroby zakaźnej, powinni niezwłocznie założyć maseczkę i odizolować się od społeczności szkolnej w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Następnie telefonicznie powiadomić sekretariat o podejrzeniu choroby.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostaną zdezynfekowane.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły placówka będzie stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Rodzice i pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi, w szczególności COVID-19, a przede wszystkim o decyzjach służb związanych z poddaniem członków ich rodziny nadzorowi epidemiologicznemu lub kwarantannie.