Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Wkrótce będę uczniem! – Szkoła moich marzeń”

 1. Organizatorem Konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 3. Cele Konkursu:
  1. kształtowanie pozytywnych wyobrażeń związanych ze szkołą,
  2. obniżenie lęku przed nowym środowiskiem jakim jest szkoła,
  3. rozwijanie aktywności twórczej,
  4. kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 4. Założenia organizacyjne:
  1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę ilustrującą temat Konkursu „Wkrótce będę uczniem! – Szkoła moich marzeń”.
  2. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 jedną z wymienionych technik: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera, farby plakatowe), wyklejanki, collage.
  3. Do pracy powinna być dołączona Karta Zgłoszenia (wzór w punkcie VI.7) zawierająca następujące informacje: nazwisko, imię, wiek dziecka, adres przedszkola, numer telefonu do kontaktu.
  4. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączone Oświadczenie (wzór w punkcie VI.7) zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie       i przetwarzanie niezbędnych danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu.
  5. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
  6. Organizator wyraża zgodę na wydanie pracy konkursowej do dnia 30 kwietnia 2020 roku, o ile zostanie powiadomiony o takim zamiarze przez osobę zgłaszającą udział dziecka w Konkursie.
 5. Warunki Konkursu:
  1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2020 roku.
  2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
  3. Prace można składać w sekretariacie szkoły – ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
 6. Zasady przyznawania nagród:
  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2020 roku.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk laureatów oraz nagrodzonych prac na fb i stronie www.ssp10.pl.
  5. Nagrodami w Konkursie są dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.
  6. O czasie i miejscu wręczenia nagród będziemy informować telefonicznie.
  7. Wzór Karty Zgłoszenia i Oświadczenia (do zamieszczania na odwrocie pracy konkursowej):
   plik do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA