Zasady rekrutacji na rok szk. 2019/20

Wewnątrzszkolne zasady przyjmowania kandydatów do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO na rok szk. 2019/20

Plik do pobrania: kwestionariusz kandydata

Spotkanie rekrutacyjne dla dzieci mających rozpocząć naukę w roku szkolnym 2019/2020 składa się z następujących części:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne w sali lekcyjnej,
 • zajęcia sportowe w sali gimnastycznej,
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Obserwacji podlegają następujące umiejętności i zachowania dzieci:

 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • przygotowanie do nauki matematyki,
 • sprawność manualna,
 • ogólna koordynacja ruchowa,
 • stopnień samodzielności i zaradności,
 • wyrażanie swoich potrzeb i komunikacja z otoczeniem,
 • zachowanie w sytuacji problemowej,
 • funkcjonowanie w grupie podczas zabaw i sytuacji zadaniowych.

Kalendarz rekrutacji

 • 12 lutego 2019, godz. 18.00 – spotkanie informacyjne dla Rodziców w sali gimnastycznej,
 • 12-20 lutego 2019 – składanie kart kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150  zł,
 • 2 marca lub 9 marca 2019 – spotkanie rekrutacyjne dla dzieci, o dacie i godzinie spotkania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie,
 • 13 marca 2019, godz. 12.00 –  ogłoszenie listy przyjętych w gablocie przed wejściem do szkoły. W tym dniu Rodzice przyjętych dzieci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu i pobranie Umowy o warunkach odpłatności za kształcenie,
 • 20 marca 2019 – do tego dnia należy dokonać wpłaty wpisowego i złożyć w sekretariacie podpisaną Umowę.
 • W przypadku braku wpłaty wpisowego uczeń zostaje skreślony z listy przyjętych i na jego miejsce zostaje wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej. O zaistnieniu powyższej sytuacji będziemy informować telefonicznie.
 • W czasie prowadzonej rekrutacji, a także po jej zakończeniu, szkoła nie udziela informacji zwrotnych dotyczących wyników dzieci i materiałów związanych z procesem rekrutacyjnym.

Plik do pobrania: kwestionariusz kandydata