15 sierpnia 2020

Orzeł matematyczny

W czwar­tek, 14 grud­nia w naszej szkole odbył się kon­kurs „Orzeł mate­ma­tyczny”. Wzięło w nim udział 88 uczniów ze szkoły pod­sta­wo­wej. Wszy­scy zma­gali się z zada­niami testo­wymi – dla jed­nych łatwiej­szymi, dla innych trud­niej­szymi. Naj­więk­szy podziw wzbu­dzili ucznio­wie klas 1a i 1b, któ­rzy mimo trud­no­ści z czy­ta­niem tre­ści zadań, dziel­nie wal­czyli do końca. Podzię­ko­wa­nia należą się star­szym kole­gom za opiekę nad pierw­sza­kami, a szcze­gól­nie tym, któ­rzy sie­dzieli z nimi w ław­kach.