4 lipca 2020

Klasa 2b – lekcja o prawie

W ponie­dzia­łek naszą klasę odwie­dził tata Kac­pra i Szy­mona, który opo­wiedział nam o tym co to takiego prawo i czym zaj­mują się praw­nicy. Teraz już wiemy, że prawo to zbiór zasad do któ­rych wszy­scy muszą się sto­so­wać (tak, jak pił­ka­rze muszą prze­strze­gać prze­pi­sów gry w piłkę nożną w trak­cie meczu)…

Dowie­dzie­li­śmy się, że ist­nieje wiele rodza­jów prawa, które są spi­sane w kodek­sach (tj. książ­kach, w któ­rych znaj­dują się prze­pisy). Oprócz prze­pi­sów doty­czą­cych wszyst­kich na co dzień (np. kodeksu dro­go­wego), ist­nieją rów­nież takie rodzaje prawa jak prawo wodne, rolne, a nawet kosmiczne. Co cie­kawe, ist­nieją rów­nież prawa dzieci!

W dal­szej czę­ści lek­cji obej­rze­li­śmy kodeks karny, który okre­śla kary za różne prze­stęp­stwa (takie jak kra­dzież czy pobi­cie). Nau­czy­li­śmy się też jak two­rzy się prawo – gło­sują nad nim posło­wie w par­la­men­cie i jeżeli więk­szość opo­wie się za danym roz­wią­za­niem, to zaczyna ono obo­wią­zy­wać wszyst­kich oby­wa­teli. Zro­bi­li­śmy nawet próbę – na chwilę nasza klasa zamie­niła się w sejm i pró­bo­wa­li­śmy prze­gło­so­wać poprawkę jed­nego z posłów, zgod­nie z którą spóź­nie­nie się do szkoły miało być karane karą wię­zie­nia! Na szczę­ście, więk­szość par­la­mentu była prze­ciw (tylko trzech posłów było za). Odetch­nę­li­śmy z ulgą!

Oka­zało się rów­nież, że praw­nicy mogą nam pomóc w życiu codzien­nym – bez pomocy praw­nika Kac­per kupiłby od Kuby piór­nik bez wypo­sa­że­nia. Na szczę­ście Kac­per popro­sił praw­nika o pomoc, a ten pomógł mu w napi­sa­niu umowy w taki spo­sób, żeby Kac­per kupił dokład­nie to, czego potrze­bo­wał. Praw­nicy mogą nam pomóc rów­nież w sądzie, czyli w miej­scu, w któ­rym spo­ty­kają się ludzie, któ­rzy nie potra­fią sami się poro­zu­mieć.